ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD.MM.YYYY';
SET SERVEROUTPUT ON;

BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE ODDELENI CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE VEDOUCI CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE KNIHOVNIK CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE PERSONAL CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE VYPUJCKA CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE VYTISK CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE REZERVACE CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TITUL CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE SPISOVATEL CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE ZANR CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE CTENAR CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -942 THEN
      RAISE;    
    END IF;
END;
/

BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP MATERIALIZED VIEW ' || KNIHOVNIK_XSHOR02;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE != -12003 THEN
      RAISE;
    END IF;
END;
/

CREATE TABLE CTENAR (
                     RODNE_CISLO       VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,                                         -- Cizinci mají jiná "čísla" než občani ČR a ani všichni ti nemají validní RČ
                     JMENO             VARCHAR(20) NOT NULL,
                     PRIJMENI          VARCHAR(20) NOT NULL,
                     DATUM_NAROZENI    DATE NOT NULL,                                                            -- GENERATED ALWAYS AS (TO_DATE(SUBSTR(RODNE_CISLO,1,6), 'YYMMDD')), -- Chyba ve zjistovani roku pouze ze dvou cislic 1900/2000
                     ADRESA            VARCHAR(50) NOT NULL,                                                     -- Není třeba rozdělovat, vždy bude použita celá
                     EMAIL             VARCHAR(50) NOT NULL,                                                     -- kontrola jestli je '.' '@' na správném místě ve správném počtu
                     TELEFON           NUMBER(9) NOT NULL,                                                       -- až 9 číslic, bez předvolby
                     CONSTRAINT CHECK_EMAIL CHECK(( EMAIL LIKE '_%@_%._' OR EMAIL LIKE '_%@_%.__' OR EMAIL LIKE '_%@_%.___' ) AND EMAIL NOT LIKE '_%@%.%.%.%' AND EMAIL NOT LIKE '%@%@%' )
                    );
CREATE TABLE PERSONAL (
                       ID_PERSONAL         NUMBER(10) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
                       PRIHLASOVACI_JMENO  VARCHAR(20) NOT NULL,
                       HESLO                      VARCHAR(20) NOT NULL,
                       RODNE_CISLO            VARCHAR(20) NOT NULL,                                               -- Cizinci mají jiná "čísla" než občani ČR a ani všichni ti nemají validní RČ
                       JMENO               VARCHAR(20) NOT NULL,
                       PRIJMENI            VARCHAR(20) NOT NULL,
                       TITUL               VARCHAR(10)                                                         -- ing., mgr., ...
                          );
CREATE TABLE ODDELENI (                                                                                           --Dětská literatura, knihovna pro dospělé čtenáře, knihovna pro neslyšící a nevidomé, časopisy a denní tisk..
                       NAZEV_ODDELENI    NVARCHAR2(256) PRIMARY KEY,
                       TELEFON_ODDELENI  CHAR(13) NOT NULL
                      );   
CREATE TABLE KNIHOVNIK (
                        ID_OSOBY  NUMBER(10) NOT NULL UNIQUE,
                        ODDELENI  NVARCHAR2(256) NOT NULL,
                        FOREIGN KEY (ID_OSOBY) REFERENCES PERSONAL(ID_PERSONAL),
                        FOREIGN KEY (ODDELENI) REFERENCES ODDELENI(NAZEV_ODDELENI)
                       );                                                                                        
CREATE TABLE VEDOUCI (                                                                                            -- Ředitel, vedoucí jednotlících oddělení, vedoucí pobočky, zástupce ředitele
                      ID_OSOBY  INTEGER NOT NULL,
                      POZICE    NVARCHAR2(256) NOT NULL,
                          FOREIGN KEY (ID_OSOBY) REFERENCES PERSONAL(ID_PERSONAL)
                     );                                 
CREATE TABLE ZANR (
                   ID_ZANRU              NUMBER(3) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,    
                   NAZEV                 VARCHAR(20) NOT NULL,
                   OBDOBI                VARCHAR(9) NOT NULL,                                           -- '1830-1920'
                   CONSTRAINT CHECK_OBDOBI CHECK( REGEXP_LIKE(OBDOBI, '[0-9]{4}[-][0-9]{4}') )              
                  );
CREATE TABLE SPISOVATEL (
                         PORADOVE_CISLO        NUMBER(10) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
                         JMENO                 VARCHAR(20) NOT NULL,
                         PRIJMENI              VARCHAR(20) NOT NULL,
                         DATUM_NAROZENI        DATE NOT NULL,
                         DATUM_UMRTI           DATE,
                         ZANR                  NUMBER(3) NOT NULL,
                         NARODNOST             CHAR(3) NOT NULL,                                                                -- Country code podle ISO 3166-1 alpha-3
                         CONSTRAINT CHECK_ZIVOT CHECK( DATUM_NAROZENI < DATUM_UMRTI ),
                         FOREIGN KEY (ZANR) REFERENCES  ZANR(ID_ZANRU),
                         CONSTRAINT CHECK_NARODNOST CHECK( LENGTH(NARODNOST)=3 AND REGEXP_LIKE(NARODNOST, '[A-Z]{3}') )                 
                        );
CREATE TABLE TITUL (
                    ISBN        NUMBER(13) PRIMARY KEY,
                    NAZEV       VARCHAR(50) NOT NULL,
                    AUTOR       NUMBER(10) NOT NULL,
                    ZANR        NUMBER(3) NOT NULL,
                    VYDANI      NUMBER(2),
                    FOREIGN KEY (AUTOR) REFERENCES  SPISOVATEL(PORADOVE_CISLO),
                    FOREIGN KEY (ZANR) REFERENCES  ZANR(ID_ZANRU),
                    CONSTRAINT CHECK_ISBN CHECK( (LENGTH(ISBN)=10 AND REGEXP_LIKE(ISBN, '[0-9]{10}')) OR (LENGTH(ISBN)=13 AND REGEXP_LIKE(ISBN, '[0-9]{13}') ) )
                   );
CREATE TABLE REZERVACE (
                        CISLO_REZERVACE    NUMBER(10) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
                        DATUM_REZERVACE    DATE NOT NULL,
                        TITUL              NUMBER(13) NOT NULL,
                        CTENAR             VARCHAR(20) NOT NULL,
                        FOREIGN KEY (TITUL) REFERENCES TITUL(ISBN),
                        FOREIGN KEY (CTENAR) REFERENCES CTENAR(RODNE_CISLO)
                       );
CREATE TABLE VYTISK (
                     SERIOVE_CISLO      NUMBER(20) PRIMARY KEY,
                     TITUL              NUMBER(13) NOT NULL,
                     FORMA_VYDANI       VARCHAR(20) NOT NULL,
                     KVALITA_VYTISKU    VARCHAR(20) NOT NULL,
                     FOREIGN KEY (TITUL) REFERENCES TITUL(ISBN)
                    );
CREATE TABLE VYPUJCKA (
                       CISLO_VYPUJCKY    NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
                       CTENAR            VARCHAR(20) NOT NULL,
                       VYTISK            NUMBER(20) NOT NULL,
                       DATUM_ZAPUJCENI   DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
                       DOBA_ZAPUJCENI    DATE DEFAULT SYSDATE+30 NOT NULL,
                       DATUM_VRACENI     DATE,
                       VYTVORIL          NUMBER(10) NOT NULL,
                       UZAVREL           NUMBER(10),
                       FOREIGN KEY (CTENAR) REFERENCES  CTENAR(RODNE_CISLO),
                       FOREIGN KEY (VYTVORIL) REFERENCES  KNIHOVNIK(ID_OSOBY),
                       FOREIGN KEY (UZAVREL) REFERENCES  KNIHOVNIK(ID_OSOBY),
                       FOREIGN KEY (VYTISK) REFERENCES  VYTISK(SERIOVE_CISLO)
                      );

CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATE_REZERVACE
  BEFORE INSERT OR UPDATE ON REZERVACE
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF( :NEW.DATUM_REZERVACE < SYSDATE )
  THEN
    raise_application_error(-20000, 'Rezervace musí být na datum v budoucnosti !');
  END IF;
END;
/                     
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATE_CTENAR
  BEFORE INSERT OR UPDATE ON CTENAR
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF( :NEW.DATUM_NAROZENI > SYSDATE )
  THEN
    raise_application_error(-20001, 'Ctenari narozeni v budoucnosti, necht se zaregistrují ve své casove linii !');
  END IF;
END;
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER prvni_vydani before insert on TITUL
for each row  -- ... pro kazdou radku znovu ...
BEGIN
  IF (:NEW.VYDANI IS NULL) THEN  
    select 1 into :NEW.VYDANI from dual;
  END IF;
END prvni_vydani;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE najdi_knihu_podle_isbn (hledane_isbn NUMBER) AS
   radek TITUL%ROWTYPE;
   CURSOR my_cursor
      IS
        SELECT *
          INTO radek
          FROM TITUL
          WHERE ISBN = hledane_isbn;
BEGIN
   OPEN my_cursor;
   fetch my_cursor into radek;
   IF my_cursor%notfound THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('   Kniha s pozadovanym ISBN v databazi nenalezena');
   ELSE   
      DBMS_OUTPUT.put_line ('   Nazev hledane knihy :' || radek.NAZEV);
   END IF;
   CLOSE my_cursor;  
END;
/INSERT INTO CTENAR (RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, ADRESA, EMAIL, TELEFON) VALUES ('8508051111', 'Milos', 'Okoun', TO_DATE('1.1.1951', 'DD.MM.YYYY'), 'Brno', 'mujmail@mujweb.muj', 111111111);
INSERT INTO CTENAR (RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, ADRESA, EMAIL, TELEFON) VALUES ('6402282222', 'Petr', 'Dobrak', TO_DATE('2.2.1932', 'DD.MM.YYYY'), 'Znojmo', 'mujmail@jehoweb.muj', 222222222);
INSERT INTO CTENAR (RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, ADRESA, EMAIL, TELEFON) VALUES ('7212123333', 'Karel', 'Mikin', TO_DATE('3.3.1997', 'DD.MM.YYYY'), 'Melbourne', 'mujmail@jejichweb.muj', 333333333);
INSERT INTO CTENAR (RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, ADRESA, EMAIL, TELEFON) VALUES ('721212D33', 'Ondra', 'Zelenka' ,TO_DATE('9.9.2006', 'DD.MM.YYYY'), 'Melbourne', 'jehomail@jejichweb.muj', 999999999);
--select * from CTENAR;                       
INSERT INTO PERSONAL (PRIHLASOVACI_JMENO, HESLO, RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, TITUL) VALUES ('xokou86', 'gdslkg5',  '912123333', 'Ondra', 'Okoun', 'ing');
INSERT INTO PERSONAL (PRIHLASOVACI_JMENO, HESLO, RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, TITUL) VALUES ('xdobr12', 'nkokfl6', '9012123333', 'Karel', 'Dobrak', 'mgr');
INSERT INTO PERSONAL (PRIHLASOVACI_JMENO, HESLO, RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, TITUL) VALUES ('xmiki78', 'dg6gds2', '8412123333', 'Petr', 'Mikin', 'bc');
INSERT INTO PERSONAL (PRIHLASOVACI_JMENO, HESLO, RODNE_CISLO, JMENO, PRIJMENI, TITUL) VALUES ('xzele14', 'sdh56d5' ,'8812123333', 'Milos', 'Zelenka', 'bc');
--select * from PERSONAL; 
INSERT INTO ODDELENI (NAZEV_ODDELENI, TELEFON_ODDELENI) VALUES ('detska_literatura', '736284579');
INSERT INTO ODDELENI (NAZEV_ODDELENI, TELEFON_ODDELENI) VALUES ('dospeli_ctenari', '605987326');
INSERT INTO ODDELENI (NAZEV_ODDELENI, TELEFON_ODDELENI) VALUES ('nevidomi_slabozraky', '369800300');
--select * from ODDELENI; 
INSERT INTO KNIHOVNIK (ID_OSOBY, ODDELENI) VALUES (1, 'detska_literatura');
INSERT INTO KNIHOVNIK (ID_OSOBY, ODDELENI) VALUES (2, 'dospeli_ctenari');
INSERT INTO KNIHOVNIK (ID_OSOBY, ODDELENI) VALUES (3, 'nevidomi_slabozraky');
--select * from KNIHOVNIK;   
INSERT INTO VEDOUCI (ID_OSOBY, POZICE) VALUES (1, 'ředitel');
INSERT INTO VEDOUCI (ID_OSOBY, POZICE) VALUES (2, 'zástupce');
INSERT INTO VEDOUCI (ID_OSOBY, POZICE) VALUES (2, 'vedoucí_pobočky');
--select * from VEDOUCI;                     
INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Sci-Fi', '1930-1960');
INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Fantasy', '1960-1990');
INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Horor', '1800-1900');
--INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Horor', '180-1900');
--INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Horor', '1800-190');
--INSERT INTO ZANR (NAZEV, OBDOBI) VALUES ('Horor', '180001900');
--select * from ZANR;
INSERT INTO SPISOVATEL (JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, DATUM_UMRTI, ZANR, NARODNOST) VALUES ('Edgar Allan', 'Poe', TO_DATE('11.11.1851', 'DD.MM.YYYY'), TO_DATE('11.11.1911', 'DD.MM.YYYY'), 3, 'USA');
INSERT INTO SPISOVATEL (JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, DATUM_UMRTI, ZANR, NARODNOST) VALUES ('George', 'Orwell', TO_DATE('11.11.1892', 'DD.MM.YYYY'), TO_DATE('11.11.1973', 'DD.MM.YYYY'), 1, 'GBR');
INSERT INTO SPISOVATEL (JMENO, PRIJMENI, DATUM_NAROZENI, DATUM_UMRTI, ZANR, NARODNOST) VALUES ('Patrick', 'Ryan', TO_DATE('11.11.1916', 'DD.MM.YYYY'), TO_DATE('11.11.1989', 'DD.MM.YYYY'), 2, 'GBR');
--SELECT * FROM SPISOVATEL;
INSERT INTO TITUL (ISBN, NAZEV, AUTOR, ZANR) VALUES (1813848446, 'Jak neudelat IDS', 1, 3);
INSERT INTO TITUL VALUES (5841848435, 'Jak udelat IDS', 1, 3, 2);
INSERT INTO TITUL VALUES (7987564515333, 'Jak udelat IDS', 1, 3, 3);
--INSERT INTO TITUL VALUES (798756451, 'Jak udelat IDS', 1, 3, 3);
--select * from TITUL;
--INSERT INTO REZERVACE (DATUM_REZERVACE, TITUL, CTENAR) VALUES ( TO_DATE('12.12.2015', 'DD.MM.YYYY'), 584184843, 8508051111);
--INSERT INTO REZERVACE (DATUM_REZERVACE, TITUL, CTENAR) VALUES ( TO_DATE('15.2.2000', 'DD.MM.YYYY'), 181384844, 8508051111);
INSERT INTO REZERVACE (DATUM_REZERVACE, TITUL, CTENAR) VALUES ( TO_DATE('12.12.2016', 'DD.MM.YYYY'), 5841848435, 8508051111);
INSERT INTO REZERVACE (DATUM_REZERVACE, TITUL, CTENAR) VALUES ( TO_DATE('15.2.2020', 'DD.MM.YYYY'), 5841848435, 8508051111);
INSERT INTO REZERVACE (DATUM_REZERVACE, TITUL, CTENAR) VALUES ( TO_DATE('17.9.2016', 'DD.MM.YYYY'), 7987564515333, 7212123333);
--select * from REZERVACE;
INSERT INTO VYTISK VALUES ( 184848384848, 7987564515333, 'pevna vazba', 'vyborna');
INSERT INTO VYTISK VALUES ( 784518841974, 5841848435, 'brožované', 'spatna');
INSERT INTO VYTISK VALUES ( 131187124545, 5841848435, 'pevna vazba', 'dobra');
--select * from VYTISK;
INSERT INTO VYPUJCKA (CTENAR, VYTISK, VYTVORIL, UZAVREL) VALUES ('8508051111', 784518841974, 2, 2);
INSERT INTO VYPUJCKA (CTENAR, VYTISK, VYTVORIL) VALUES ('6402282222', 784518841974, 1);
INSERT INTO VYPUJCKA (CTENAR, VYTISK, VYTVORIL) VALUES ('6402282222', 131187124545, 2);
--SELECT * FROM VYPUJCKA;

--DOTAZY SELECT--
--1.spojení dvou tabulek--
--Vypíše názvy všech titulů, které mají výtisky špatné kvality--
--SELECT NAZEV
--FROM TITUL, VYTISK
--WHERE TITUL.ISBN = VYTISK.TITUL AND VYTISK.KVALITA_VYTISKU='spatna';
--Vypíše všechny čtenáře, kteří mají nějakou rezervaci-- 
--SELECT CTENAR.JMENO, CTENAR.PRIJMENI, REZERVACE.DATUM_REZERVACE
--FROM CTENAR, REZERVACE
--WHERE CTENAR.RODNE_CISLO = REZERVACE.CTENAR;

--2.spojení 3 tabulek
--Vypíše všechny výpujčky, které mají čtenáři.
--SELECT VYPUJCKA.CISLO_VYPUJCKY, VYPUJCKA.VYTISK, CTENAR.JMENO, CTENAR.PRIJMENI, VYPUJCKA.DATUM_ZAPUJCENI, VYPUJCKA.DOBA_ZAPUJCENI, VYTISK.SERIOVE_CISLO, VYPUJCKA.VYTVORIL, VYPUJCKA.UZAVREL
--FROM (CTENAR INNER JOIN VYPUJCKA ON (VYPUJCKA.CTENAR=CTENAR) INNER JOIN VYTISK ON (VYTISK=VYTISK.SERIOVE_CISLO))
--WHERE VYTISK=SERIOVE_CISLO AND RODNE_CISLO=CTENAR ORDER BY CISLO_VYPUJCKY ASC;

--3.dotazy s klauzulí GROUP BY a agregační funkcí
--Vypíše sestupně řazený počet výpujček v jednotlivých dnech. 
--SELECT COUNT(*)AS POCET_VYPUJCEK,DATUM_ZAPUJCENI 
--FROM VYPUJCKA 
--GROUP BY DATUM_ZAPUJCENI
--ORDER BY POCET_VYPUJCEK DESC;
--Vypíše čtenáře, kteří mají 2 a více výpújček
--SELECT CTENAR
--FROM VYPUJCKA
--GROUP BY CTENAR HAVING COUNT(*)>=2;

--4. Dotaz Exists--
--Vypíše knihovníka, který nezaložil žádnou výpůjčku--
--SELECT JMENO, PRIJMENI, ID_OSOBY
--FROM KNIHOVNIK, PERSONAL
--WHERE NOT EXISTS
--(
--  SELECT ID_OSOBY
--  FROM VYPUJCKA
--  WHERE VYTVORIL= ID_OSOBY
--);

--5. Prediktát IN--
--Vypíše informace o titulech, jež napsali spisovatelé žijící ve 20. století
--SELECT ISBN, NAZEV, JMENO, PRIJMENI
--FROM TITUL, SPISOVATEL
--WHERE PORADOVE_CISLO
--IN
--(
--SELECT PORADOVE_CISLO 
--FROM TITUL, SPISOVATEL
--WHERE DATUM_NAROZENI BETWEEN '01-01-1901' AND '31-12-2000' 
--AND DATUM_UMRTI BETWEEN '01-01-1901' AND '31-12-2000' 
--);

GRANT ALL ON CTENAR TO xrenne00;
GRANT ALL ON KNIHOVNIK TO xrenne00;
GRANT ALL ON ODDELENI TO xrenne00;
GRANT ALL ON PERSONAL TO xrenne00;
GRANT ALL ON REZERVACE TO xrenne00;
GRANT ALL ON SPISOVATEL TO xrenne00;
GRANT ALL ON TITUL TO xrenne00;
GRANT ALL ON VEDOUCI TO xrenne00;
GRANT ALL ON VYPUJCKA TO xrenne00;
GRANT ALL ON VYTISK TO xrenne00;
GRANT ALL ON ZANR to xrenne00;

SELECT * FROM XSCHOR02.TITUL;

exec najdi_knihu_podle_isbn(7987564515332);
exec najdi_knihu_podle_isbn(7987564515333);
exec najdi_knihu_podle_isbn(7987564515334);

-------------Materializovany pohled----------------
-- spustit u 2. člen týmu
--BEGIN
--  EXECUTE IMMEDIATE 'DROP MATERIALIZED VIEW ' || KNIHOVNIK_XSHOR02;
--EXCEPTION
--  WHEN OTHERS THEN
--    IF SQLCODE != -12003 THEN
--      RAISE;
--    END IF;
--END;
--/

--CREATE MATERIALIZED VIEW KNIHOVNIK_XSHOR02
--CACHE --postupne optimalizuje cteni
--BUILD IMMEDIATE --po vytvoreni naplni pohled
--ENABLE QUERY REWRITE --bude pouzivany optimalizátorem
--AS SELECT * FROM XSCHOR02.KNIHOVNIK;

--GRANT ALL ON KNIHOVNIK_XSHOR02 TO xschor02;
---------------------------------------------------
-- spustit u 1. člena týmu
--select * from XRENNE00.KNIHOVNIK_XSHOR02;

---------------------------------------------------


--CREATE MATERIALIZED VIEW TESTVIEW_4 AS SELECT * FROM xrenne00.KNIHOVNIK;
--SELECT * FROM TESTVIEW_4;